نوع تولید محتوا؛ یکی از دلایل اقبال والدین به مجتمع علامه طباطبایی

*صبحانه کاری مشترک واحد ارتباطات و دبیرستان های دوره اول برگزار شد

جلسات مشترک معاونت ارتباطات مجتمع علامه طباطبایی و مدیر و شورای دبیرستان های دوره اول علامه طباطبایی – واحدهای آبشناسان، میرداماد، فرمانیه، پاسداران پسرانه، گلستان و پاسداران دخترانه، تیر و مردادماه سال جاری در قالب صبحانه کاری برگزار شد.

این جلسات برای ارتباط بیشتر و تبادل نظر با کادر اجرایی مدارس درباره همکاری بیشتر جهت بهبود فعالیت های مرتبط با اطلاع رسانی فعالیت های مدارس و ارتقاء همکاری های دوجانبه هر دو هفته یک بار در محل واحدهای آموزشی برگزار شده است.

در ابتدای جلسات صبحانه کاری ابتدا گزارشی از برنامه واحد ارتباطات در سال ۱۴۰۰ در سه بخش سایت و شبکه های اجتماعی، استودیو هفت و نیم و برنامه های مستقل و مناسبتی به مدیران و کادر اجرایی مدارس ارائه شد. در ادامه عملکرد واحدها در بخش اطلاع رسانی به صورت کمی و آماری تشریح شد و سپس مدیر و شواری مدارس نظرات و پیشنهادهایشان را برای تقویت اطلاع رسانی فعالیت ها بیان کردند.

آغاز صبحانه کاری از واحد آبشناسان

جلسه صبحانه کاری با مدیر و شورای دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد آبشناسان ۲ تیرماه برگزار شد. دارا امانی، مدیر واحد آبشناسان در این جلسه با تاکید بر اینکه انعکاس فعالیت های دانش آموزان در حوزه های مختلف باعث معرفی دقیق مدارس علامه طباطبایی به خانواده ها می شود، گفت: «در فضای آموزش مجازی که خانواده ها و دانش آموزان در مدارس حضور ندارند، اهمیت کار واحد ارتباطات دوچندان است. در این فضا، انتشار اخبار با سرعت و دقت، باعث می شود اولیا و دانش آموزان، مدرسه مناسب شان را به راحتی انتخاب کنند.» به گفته مدیر واحد آبشناسان، یکی از دلایل اقبال عمومی به مدارس علامه طباطبایی در سال های گذشته، نوع تولید محتوا و انتشار اخبار است.

در ادامه این جلسه اعضای شورای مدرسه نیز نظراتشان درباره فعالیت های واحد ارتباطات در سال جدید را ارائه کردند.

واحد میرداماد؛ ایجاد انگیزه بین مشاوران و مسئولان فرهنگی

دومین صبحانه کاری مشترک واحد ارتباطات با مدارس دوره اول علامه طباطبایی، ۶ تیرماه در واحد میرداماد برگزار شد. در این جلسه، گزارشی از فعالیت های مدرسه در بخش اطلاع رسانی ارائه و درباره راه های تقویت آن تبادل نظر شد. مجید نیک دهقان مدیر واحد میرداماد درباره این جلسه گفت: «برگزاری چنین جلساتی باعث بهبود همکاری همکاران مدرسه با واحد ارتباطات می شود. انتشار دقیق فعالیت های مدرسه، انگیزه مشاوران را هم برای خلاقیت و ایجاد پروژه های آموزشی جدید تقویت خواهد کرد.» بررسی فایل های آموزشی قبل از انتشار توسط معاونت آموزشی مجتمع و ارسال اخبار با سرعت بیشتر، از پیشنهادات مطرح شده در این جلسه بود.

واحد فرمانیه؛ رصد فعالیت های مدرسه

صبحانه کاری واحد فرمانیه با حضور مدیر، مشاوران و کادر اجرایی مدرسه، ۱۶ تیرماه تشکیل شد. در این جلسه اعضای شورای مدرسه بعد از شنیدن برنامه های سال ۱۴۰۰ واحد ارتباطات و گزارش عملکرد سه ماهه مدرسه در بخش خبر رسانی،  نظرات و پیشنهاداتشان درباره موضوعات مختلف آموزشی، فرهنگی و ارتباط بهتر مدرسه و واحد ارتباطات را بیان کردند. حجت حضرتی مدیر واحد فرمانیه نیز در این جلسه پیشنهاد کرد تا واحد ارتباطات فعالیت های مختلف مدرسه را رصد کرده و نظرات و پیشنهاداتشان برای تقویت بخش تبلیغاتی واحد را ارائه دهند.

واحد پاسداران؛ پیشنهاد تشکیل هیات تحریریه مشاوران

چهارمین صبحانه کاری مشترک واحد ارتباطات و مدارس علامه طباطبایی، ۲۳ تیرماه در واحد پسرانه پاسداران برگزار شد. ابراهیم آصف مدیر جدید واحد پاسداران در ابتدای جلسه شورای مدرسه را معرفی کرد. بعد از ارائه گزارش عملکرد و برنامه های واحد ارتباطات در سال ۱۴۰۰، کادر اجرایی مدرسه نظراتشان درباره موضوعات مختلف را بیان کردند. پیشنهاد تشکیل هیات تحریریه مشاوران برای ساخت برنامه در استودیو هفت و نیم و ایجاد بسته های تشویقی برای واحدهایی که بیشتری همکاری با واحد ارتباطات را دارند، از جمله پیشنهادات پاسدارانی ها در این جلسه بود.

واحد گلستان؛ تقویت اینستاگرام با لایو بیشتر

صبحانه کاری دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد گلستان ۱۳ مردادماه برگزار شد. در این جلسه امین غفاری مدیر، مسئول فرهنگی و مسئول آموزشی مدرسه حضور داشتند. روش های تقویت بازدیدهای صفحه اینستاگرام علامه طباطبایی، ایجاد تنوع در پست ها و برگزاری برنامه های لایو در اینستاگرام از جمله مطالبی بود که شورای واحد گلستان در این جلسه پیشنهاد کردند.

واحد دخترانه پاسداران؛ همکاری های مشترک در ساخت برنامه

آخرین جلسه صبحانه کاری واحد ارتباطات با مدارس دوره اول مجتمع فرهنگی، آموزشی علامه طباطبایی، ۲۰ مردادماه در دبیرستان پاسداران دخترانه دوره اول علامه طباطبایی واحد پاسداران برگزار شد. در ابتدای جلسه، گزارشی از برنامه های ۱۴۰۰ واحد ارتباطات و عملکرد مدرسه در سه ماهه نخست سال توسط معاونت ارتباطات ارائه شد. در ادامه، نجمه قنبری مدیر مدرسه، نظرات و پیشنهادات خود درباره ارتقاء همکاری متقابل را بیان کرد. انجام برنامه های مشترک با کمک دانش آموزان پاسدارانی و شفاف سازی پروتکل های همکاری در ارسال خبر و عکس، از جمله مباحث مدنظر مدیر دبیرستان دخترانه دوره اول علامه طباطبایی – واحد پاسداران در این جلسه بود.

جلسات صبحانه کاری با مدارس ابتدایی مجتمع فرهنگی، آموزشی علامه طباطبایی از چهارشنبه هفته آینده و هر دو هفته یک بار برگزار خواهد شد. پس از آن صبحانه کاری به ایستگاه دبیرستان های دوره دوم و دبستان های علامه طباطبایی خواهد رسید.

این جلسات از جمله برنامه های مصوب در برنامه کاری ۱۴۰۰ معاونت ارتباطات بوده است.

اخبار پیشنهادی