نمایندگان اولیاء در انجمن مدرسه مشخص شدند

انتخابات انجمن اولیاء و مربیان دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی- واحد فرمانیه پس از اتمام پایگاه تابستانی و پیش از شروع سال تحصیلی برگزار شد. 

قبل از آغاز رای گیری، آقای ابوالفضل رستمی، مدیر مدرسه سیاست های کلی مدرسه را تشریح و بر لزوم همکاری اولیاء دانش آموزان و مسئولان مدرسه برای خدمت رسانی بهتر به دانش آموزان تاکید کرد. همچنین تعدادی از اولیاء دیدگاه های خود را برای ساختن مدرسه ای خوب بیان کردند.

پس از شمارش آراء، آقایان آریانی ، اسلامی، زورمند، عابدی و خانم حائری فرد بعنوان نماینده اولیاء به عضویت انجمن اولیاء و مربیان مدرسه در آمدند. 

اخبار پیشنهادی