موفقیت ۸۳ نفری آبشناسانی ها

۸۳ نفر از دانش آموزان شرکت کننده در طرح ادونس دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد آبشناسان در مرحله اول «المپیاد علوم و ریاضی نوجوانان ایران» پذیرفته شدند.

المپیاد علوم و ریاضی نوجوانان ایران که توسط موسسه مبتکران برگزار می شود، رقابتی است بین دانش آموزان دبیرستان های دوره اول سطح کشور، در دروس تخصصی و در سه مرحله.

طرح ادونس؛ مسیر رو به موفقیت

کلاس های طرح ادونس برای دانش آموزان پایه های هفتم و هشتم دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد آبشناسان، با هدف ورود دانش آموزان واحد ادونس علامه طباطبایی در پایه نهم برگزار می شود.

به گفته «محسن ایرجی» مدیر واحد آبشناسان، هـدف از برگـزارى «طـرح ادونس» صرفا بالابردن سـطح آموزشـى دانش آموزان نیسـت: «در طرح ادونس می خواهیم دانش آمـوزان را از قالـب کلیشـه اى فکـرکـردن در دروس مختلـف خـارج کنیم، تا هـم در پایه نهـم ادونـس دچار افـت تحصیلى نشـوند و هم دید عمیق تـرى نسـبت بـه ریاضـى و علـوم پیـدا کنند.»

کلاس های طرح ادونس بعد از برگزاری آزمون ورودی از ابتدای سال تحصیلی و در روزهای پنج شنبه برای دانش آموزان منتخب برگزار می شود.

دبیران و اسـاتید طرح ادونـس مجتمـع علامه طباطبایـى، از مـدال آوران المپیادهـاى کشـورى و جهانـى و رتبه هـاى برتـر کنکورهـاى سـال هاى قبـل انتخـاب مى شـوند.

اخبار پیشنهادی