مانور زلزله در پاسداران

مانور ایمنی و زلزله در دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی- واحد پاسداران آذرماه سال جاری برگزار شد.

هر سال به منظور ترویج فرهنگ ایمنی و افزایش توانمندی دانش‌آموزان برای مواجهه درست با زلزله، جلساتی آموزشی در واحدهای مختلف علامه طباطبایی برگزار می شود.

ایجاد آمادگی برای واکنش های صحیح و سریع در برابر زلزله از جمله اهداف مانور ایمنی و زلزله است.

اخبار پیشنهادی