شروع توزیع کارنامه های هفتمی ها

توزیع کارنامه های دانش آموزان پایه هفتم دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد پاسداران از ۸ آذر آغاز شد.

«علی اکبر محمدی» مشاور هفتمی های واحد پاسداران درباره توزیع کارنامه های دانش آموزان می گوید: «با پایان امتحانات میان ترم دوره اولی های علامه ای در آخرین هفته آبان ماه، درگیر آماده سازی کارنامه ها و نمرات دانش آموزان شدیم. صحبت درباره این کارنامه ها با اولیا دانش آموزانی که نیاز به تلاش بیشتری دارند با توجه به آزمون جامعی که در پیش است مسئله بسیار مهمی است؛ زیرا تمامی برنامه های آموزشی مثل برنامه مطالعاتی، کلاس های رفع اشکال، حل تمرین و مشاوره های گروهی و فردی با دانش آموزان تنها موقعی تاثیر مثبت به سزایی خواهد داشت که اولیا هم در جریان ریز مباحث آموزشی دانش آموزان باشند.»

مشاور هفتمی های واحد پاسداران همچنین درباره کارنامه های دانش آموزان در طول نیمسال اول سال تحصیلی می گوید: «ما در نیمسال اول چند کارنامه به اولیا و دانش آموزان تقدیم می کنیم؛ کارنامه پایگاه تابستانی در آخرین ماه تابستان، کارنامه آزمون های میان ترم و همچنین کارنامه آزمون جامع ۱۶ آذر از مقاطع مهم زمانی است که می توان برای پیشرفت آموزشی دانش آموزان برنامه ریزی های دقیقی انجام داد. آنالیز نمرات دانش آموزان و همچنین مقایسه پیشرفت دانش آموزان نسبت به کارنامه ۴۵ روزه که نیمه آبان تقدیم اولیا شد، از مهم ترین موضوعات جلسه کارنامه آزمون های میان ترم است.»

توزیع کارنامه آزمون های میان ترم هفتمی های واحد پاسداران  از سه شنبه ۸ آذر ماه شروع شده و تا ۱۲ آذر ادامه خواهد داشت.

اخبار پیشنهادی