سه مصوبه در جلسه سوم شورای دانش آموزی واحد فرمانیه

سومین جلسه شورای دانش آموزی مدرسه علامه طباطبایی- واحد فرمانیه، به منظور بررسی مسائل مختلف مرتبط با دانش آموزان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی واحد فرمانیه، در سومین چلسه شورای دانش آموزی مدرسه، اعضاء پس از بررسی مسائل مختلف، سه موضوع در رابطه با مسائل دانش آموزی به تصویب رساندند. مجتمع آموزشی علامه طباطبایی، از پیشگامان مشارکت دانش آموزان در امور جاری مدرسه است. سومینجلسه شورای دانش آموزی واحد فرمانیه بر همین مبنا تشکیل شد.

یکی از مهمترین اهداف تعلیم و تربیت، آماده کردن دانش آموزان برای شرکت فعال و سازنده در زندگی اجتماعی، کسب آگاهی نسبت به حقوق اجتماعی خود، بهره برداری صحیح از آن، احترام به حقوق دیگران و همکاری با سایر افراد جامعه است. بنابراین یکی از شیوه های گرایش دانش آموزان به فعالیت ها و تصمیم گیری های اجتماعی، مشارکت آنان در گروه ها و شورا های متشکل از همسالان در مدارس است.

اخبار پیشنهادی