سه شنبه های امتحانی آبشناسانی ها

دانش آموزان دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد آبشناسان تا پایان سال، روزهای سه شنبه در آزمون های مستمر شرکت می کنند. این آزمون ها با هدف ارزشیابی دانش آموزان در دروس مختلف، به صورت مبحثی انجام می شود.

دانش آموزان پایه نهم واحد آبشناسان هر سه شنبه در دو آزمون شرکت می کنند. هفته نخست این آزمون ها ۱۴ بهمن برگزار شد و آبشناسانی ها در امتحان دو درس جبر و فارسی شرکت کردند. دانش آموزان پایه نهم ۲۱ بهمن هم در امتحان فیزیک و عربی شرکت کردند.آبشناسانی ها ۲۸ بهمن در امتحان ریاضی و فارسی، ۵ اسفند در امتحان شیمی، زیست و عربی، ۱۲ اسفند در امتحان حساب، جبر و فارسی و ۱۹ اسفندماه نیز در امتحان فیزیک و عربی شرکت می کنند.

امتحانات مستمر دانش آموزان پایه هفتم دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد آبشناسان هم از ۱۴ بهمن ماه شروع شده است. پایه هفتمی ها هر هفته در یک درس آزمون می دهند. آن ها در هفته نخست در امتحان ریاضی شرکت کردند و۲۱ بهمن ماه، آزمون عربی داشتند. آزمون های مطالعات اجتماعی، علوم و ریاضی هم از ۲۸ بهمن تا ۱۲ اسفند، هر سه شنبه برای دانش آموزان پایه هفتم برگزار می شود.

اخبار پیشنهادی