رتبه سوم نوازندگی گیتار به واحد پاسداران رسید

دانش آموز دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحدپاسداران در جشنواره موسیقی همساز در ساز گیتار حائز رتبه سوم شد. 

جشنواره همساز همه ساله بین دانش آموزان تمام واحدهای مجتمع فرهنگی،آموزشی علامه طباطبایی در مقاطع مختلف برگزار می شود. در جشنواره امسال دانش آموز رامتین مغرور، از واحد پاسداران، مقام سوم نوازندگی در ساز گیتار را بدست آورد.

دانش آموزان نوازنده مجتمع فرهنگی، آموزشی علامه طباطبایی در جشنواره همساز امسال نیز مانند سال های گذشته با اشتیاق شرکت کردند.

اخبار پیشنهادی