تیتر و عکس؛ قابی برای معرفی معلمان

تیتر و عکس عنوان طرحی است برای معرفی معلمان علامه طباطبایی که از هفته سوم اردیبهشت ماه، روزهای شنبه و سه شنبه در فضای مجازی مجتمع، منتشر می شود. در این برنامه هرکدام از دبیران یک جمله کاربردی به دانش آموزان گفته اند.

قسمت اول تیتر و عکس معرفی تعدادی از معلمان دبیرستان دوره اول دخترانه علامه طباطبایی – واحد پاسداران است.

اخبار پیشنهادی