تیتر و عکس؛ آشنایی با دبیران دبیرستان پسرانه دوره اول واحد پاسداران

تیتر و عکس عنوان طرحی است برای معرفی معلمان علامه طباطبایی که از هفته سوم اردیبهشت ماه، روزهای شنبه و سه شنبه در فضای مجازی مجتمع، منتشر می شود. در این برنامه هرکدام از دبیران یک جمله کاربردی به دانش آموزان گفته اند.

قسمت سوم تیتر و عکس معرفی دبیران دبیرستان پسرانه دوره اول علامه طباطبایی – واحدپاسداران است.

اخبار پیشنهادی