تیتر و عکس؛ آشنایی با دبیران واحد فرمانیه

تیتر و عکس عنوان طرحی است برای معرفی معلمان علامه طباطبایی که از هفته سوم اردیبهشت ماه، روزهای شنبه و سه شنبه در فضای مجازی مجتمع، منتشر می شود. در این برنامه هرکدام از دبیران یک جمله کاربردی به دانش آموزان گفته اند.

قسمت دهم تیتر و عکس معرفی دبیران دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد فرمانیه است.

اخبار پیشنهادی