تیتر و عکس؛ آشنایی با دبیران واحد آبشناسان

تیتر و عکس عنوان طرحی است برای معرفی معلمان علامه طباطبایی که از هفته سوم اردیبهشت ماه، در فضای مجازی مجتمع، منتشر می شود. در این برنامه هرکدام از دبیران یک جمله کاربردی به دانش آموزان گفته اند.

قسمت سیزدهم تیتر و عکس معرفی دبیران دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد آبشناسان است.

اخبار پیشنهادی