تکلیف ریاضی و مطالعه علوم؛ زنگ هایی برای گفتگو و بحث آبشناسانی ها

دانش آموزان واحد آبشناسان، در دو زنگ ویژه ریاضی و علوم با همکلاسی هایشان درباره مسائل درسی گفتگو و بحث می کنند.

دانش آموزان دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد آبشناسان در دو زنگ ویژه ریاضی و علوم با همکلاسی هایشان درباره مسائل درسی گفتگو و بحث می کنند. این برنامه در دو زنگ به نام «تکلیف ریاضی» و «مطالعه علوم» انجام می شود. 
 «علی قاهری» مشاور پایه هفتم گروه خوارزمی، درباره جزییات این طرح برای هفتمی ها می گوید: «بعد از گروه بندی دانش آموزان برای هر گروه، سرگروهی انتخاب می شود. سرگروه از بین دانش آموزان با بالاترین نمرات در ریاضی و علوم انتخاب شده و چون همه باید به نوبت سرگروه شوند، پس یک تلاش همگانی جهت پیشرفت صورت می گیرد. سرگروه ها می بایست وضعیت پیشرفت را به مشاور اطلاع دهند.» 
این برنامه چطور برگزار می شود؟ قاهری می گوید: «در هر هفته گروه هایی باید در این دو زنگ درباره موضوعاتی که توسط مشاور تعیین می شود به بحث و گفتگو بپردازند. دستور کار زنگ «تکلیف ریاضی» و «مطالعه علوم» در کانال های اطلاع رسانی برای دانش آموزان منتشر شده است. همچنین ساعت های حضور هر گروه در هفته های مختلف و کتاب ها و منابع مطالعه نیز توسط مشاور برای دانش آموزان تعیین شده است.»

اخبار پیشنهادی