مجتمع فرهنگی آموزشی علامه طباطبایی

خرسندیم که بهترین‌ها ما را انتخاب کرده‌اند

مجتمع فرهنگی آموزشی علامه طباطبایی

تقدیر از مربیان تربیتی واحد فرمانیه

همزمان با روز امورتربیتی، در جلسه ای با جضور مدیر و معاون فرهنگی مدرسه علامه طباطبایی- واحد فرمانیه از مربیان تربیتی مدرسه تقدیر شد. 

به گزارش روابط عمومی مدرسه فرمانیه، روز هشتم اسفند مصادف با روز امور تربیتی، آقای ابوالفضل رستمی و آقای فلاح مدیر و معاون فرهنگی دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی- واحد فرمانیه در جلسه ای با مربیان تربیتی مدرسه ضمن تاکید بر نقش سازنده مربیان تربیتی از فعالیت آنها در طول سال تحصیلی تشکر کردند. استمرار و بقای هر جامعه مستلزم آن است كه مجموعه باورها، ارزش ها، رفتارها، دانش ها و مهارت های آن به نسل های جدید انتقال یابد. مهمترین وسیله این انتقال، آموزش و پرورش است و مدرسه مهم ترین واسطه انتقال دانش و مهارت فنی است.

بر همین اساس در دوره نخست وزیری شهید رجایی و در دوران تصدّی شهید باهنر در وزارت آموزش و پرورش، ایشان به تأسیس ستاد های امور تربیتی در مدارس كشور اقدام كردند تا فرهنگ اسلامی را گسترش دهند و دانش آموزان را به حرمت نهادن و عمل به ارزش های اسلامی ترغیب كنند. پاسداری از ارزش های اسلامی و برنامه ریزی و ایجاد هماهنگی بین عملكرد عوامل تربیتی، توجّه جدی به نقش معلمان در فعالیت های تربیتی و توجه به نقش دانش آموزان در فعالیت های تربیتی از جمله اهداف ستادهای امور تربیتی است. هشتم اسفند ماه روز «امور تربیتی و تربیت اسلامی » نامگذاری شده است.

اخبار پیشنهادی