تقدیر از مربیان تربیتی واحد فرمانیه

همزمان با روز امورتربیتی، در جلسه ای با جضور مدیر و معاون فرهنگی مدرسه علامه طباطبایی- واحد فرمانیه از مربیان تربیتی مدرسه تقدیر شد. 

به گزارش روابط عمومی مدرسه فرمانیه، روز هشتم اسفند مصادف با روز امور تربیتی، آقای ابوالفضل رستمی و آقای فلاح مدیر و معاون فرهنگی دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی- واحد فرمانیه در جلسه ای با مربیان تربیتی مدرسه ضمن تاکید بر نقش سازنده مربیان تربیتی از فعالیت آنها در طول سال تحصیلی تشکر کردند. استمرار و بقای هر جامعه مستلزم آن است كه مجموعه باورها، ارزش ها، رفتارها، دانش ها و مهارت های آن به نسل های جدید انتقال یابد. مهمترین وسیله این انتقال، آموزش و پرورش است و مدرسه مهم ترین واسطه انتقال دانش و مهارت فنی است.

بر همین اساس در دوره نخست وزیری شهید رجایی و در دوران تصدّی شهید باهنر در وزارت آموزش و پرورش، ایشان به تأسیس ستاد های امور تربیتی در مدارس كشور اقدام كردند تا فرهنگ اسلامی را گسترش دهند و دانش آموزان را به حرمت نهادن و عمل به ارزش های اسلامی ترغیب كنند. پاسداری از ارزش های اسلامی و برنامه ریزی و ایجاد هماهنگی بین عملكرد عوامل تربیتی، توجّه جدی به نقش معلمان در فعالیت های تربیتی و توجه به نقش دانش آموزان در فعالیت های تربیتی از جمله اهداف ستادهای امور تربیتی است. هشتم اسفند ماه روز «امور تربیتی و تربیت اسلامی » نامگذاری شده است.

اخبار پیشنهادی