تشریح مسائل آموزشی و انضباطی برای اولیا پایه نهم واحد پاسداران

جلسه گروهی اولیا دانش آموزان پایه نهم دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد پاسداران با حضور مسئول انضباطی و مشاور پایه نهم مدرسه برگزار شد. به گفته «جواد امانی» مشاور پایه نهم واحد پاسداران، موضوع کلی این جلسه تعامل اولیا و مدرسه بود: «برنامه های آموزشی دانش آموزان در طول سال تحصیلی و نحوه پیگیری وضعیت درسی هر فرد از مدرسه، مهمترین موضوع جلسه گروهی اولیا دانش آموزان پایه نهم دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد پاسداران بود.»

به گفته امانی در بخشی دیگر از این جلسه درباره هدایت تحصیلی با اولیا صحبت شد: «انتخاب رشته یکی از مهمترین اهداف دانش آموزان پایه نهم است. در یک انتخاب رشته خوب، عوامل مختلفی موثر هستند که خانواده ها باید آن ها را خوب بشناسند. در این جلسه عوامل موثر در انتخاب رشته خوب برای اولیا دانش آموزان توضیح داده شد و از آن ها خواستیم که در این مسیر، تعامل کاملی با مدرسه داشته باشند.» صحبت درباره موضوعات انضباطی مدرسه بخش دیگری از جلسه گروهی اولیا پایه نهم واحد پاسداران بود.

«محمد میرزایی» مسئول انظباطی مدرسه آیین نامه انظباطی واحد پاسداران را برای اولیا شرح داد و نحوه بررسی غیبت های دانش آموزان را بیان کرد.

اخبار پیشنهادی