تشریح آسیب های فضای مجازی برای اولیاء

جلسه آموزش خانواده با موضوع فضای مجازی در دبیرستان دوره اول واحد آبشناسان برگزار شد

جلسه‌ آموزش خانواده با موضوع فضای مجازی و شبکه های اجتماعی با حضور خانواده های دانش آموزان پنج شنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۵ در دبیرستان دوره اول واحد آبشناسان برگزار شد. در این جلسه دکتر بهروز مرادی، جامعه‌شناس و عضو هیات علمی دانشگاه علوم و تحقیقات در این جلسه به بیان آسیب های فضای مجازی و شبکه های اجتماعی برای نوجوانان و پیامد های آن در زندگی اجتماعی پرداخت.

دکتر مرادی در این جلسه، نمونه پرونده های ارجاعی درباره آسیب های فضای مجازی را بازگو کرد و با مقایسه قوانین استفاده از فضای مجازی برای نوجوانان در اروپا و ایران، راهکار مدیریت استفاده از فضای مجازی از طریق والدین را تشریح کرد.

بخشی از سخنان وی به پیامد های تماشای برنامه های ماهواره ای به خصوص سریال های ترکیه ای و تاثیر منفی آن بر نوجوامان اختصاص داشت. در پایان جلسه با پرسش های اولیاء پاسخ داده شد.

اخبار پیشنهادی