بچه های فرمانیه در مشهد، اصفهان و رامسر

سفر راهی برای تجربه موقعیتهای جدید است. از همین روست که دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی- واحد فرمانیه اهتمام ویژه ای به برگزاری اردوهای دانش آموزی دارد. 

اردوهای واحد فرمانیه در گروه های آموزشی، تفریحی، سیاحتی و زیارتی  برنامه ریزی شده است که فرصتی به وجود می  آورد تا دانش آموزان ضمن تجربه زندگی جمعی خاطره ای خوش بسازند.

 اردوی اصفهان ویژه پایه هفتم، اردوی مشهد مقدس برای پایه هشتم و اردوی رامسر برای پایه نهم در همین راستا برنامه ریزی و اجرا شده اند. 

اخبار پیشنهادی