بودجه بندی امتحانات میان ترم دوره اولی ها

آزمون های میان ترم دانش آموزان دبیرستان های دوره اول علامه طباطبایی از ۱۹ آبان ماه به صورت آنلاین آغاز می شود. دانش آموزان دوره اولی تا ۲۶ آبان در این امتحانات شرکت می کنند.

ساعت برگزاری آزمون ها برای پایه هفتمی ها زنگ اول، برای پایه هشتمی ها زنگ های سوم و چهارم و برای پایه نهمی ها زنگ های پنجم و ششم است.

اخبار پیشنهادی