برگزاری جلسه هم اندیشی فرمانیه ای ها با موضوع شرکت در جشنواره ابداعات و اختراعات 

جلسه هم اندیشی تیم های پژوهشی دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد فرمانیه برای حضور در رشته نانو جشنواره ابداعات و اختراعات روسیه، با حضور اولیا دانش آموزان، مسئول پژوهش مجتمع و دبیر رشته نانو واحد فرمانیه چهارشنبه ۱۱ اسفند برگزار شد.
 هدف از این جلسه صحبت درباره انتخاب نفرات تیم های پژوهشی مجتمع و نحوه شرکت در مسابقات و معرفی جشنواره به اولیا بود.

«محمد مالکی» مسئول پژوهش مجتمع در تشریح برنامه های این جشنواره گفت: «جشنواره ابداعات و اختراعات در کشورهای مختلف برگزار می شود. دانش آموزان علامه ای در کلاس های پژوهشی نانو، به میزان فعالیت و کارهای پژوهشی که انجام می دهند، برای تیم های مجتمع انتخاب می شوند. تیم های پژوهشی مجتمع علامه طباطبایی هم هر سال در بخش های مختلف این جشنواره ها شرکت می کنند،که تمرکز اصلی ما در این جلسه مربوط به بخش نانو بود.»
«سید صابر میرحسینی» دبیر نانو مدارس علامه طباطبایی از دیگر اعضای شرکت کننده در این جلسه بود. به گفته میرحسینی وجود جشنواره های این چنینی در رشد علمی دانش آموزان بسیار موثر است: «فعالیت و میزان مشارکت دانش آموزان در کلاس های پژوهشی نانو، تاثیر زیادی در انتخابشان به عنوان اعضای تیم پژوهشی مجتمع دارد. فعال بودن دانش آموزان علاوه بر حضور دانش آموزان در تیم ها، باعث رشد علمی آنان هم می شود.»
تیم های علامه ای شرکت کننده در این مسابقات، از واحد های آبشناسان، فرمانیه و دوره دوم واحد پاسداران هستند.

اخبار پیشنهادی