برنامه کلاس های دوره اولی ها در ماه اردیبهشت

کلاس های آنلاین دانش آموزان دوره اول دبیرستان های مجتمع علامه طباطبایی – واحد های آبشناسان، میرداماد، فرمانیه، گلستان، پاسداران پسرانه و پاسداران دخترانه در اردیبهشت ماه به صورت منظم برگزار می شود. تدریس کتاب های درسی به علامه ای ها در اردیبهشت به پایان می رسد و دانش آموزان در ادامه به رفع اشکال، مرور درس ها و جمع بندی می پردازند. برنامه کلاسی علامه ای های دوره اول را می توانید در این لینک ها ببینید. 

برنامه کلاسی دانش آموزان واحد آبشناسان

برنامه کلاسی دانش آموزان واحد میرداماد – پایه هفتم

برنامه کلاسی دانش آموزان واحد میرداماد – پایه هشتم

برنامه کلاسی دانش آموزان واحد میرداماد – پایه نهم

برنامه کلاسی دانش آموزان واحد فرمانیه

برنامه کلاسی دانش آموزان واحد پاسداران پسرانه

برنامه کلاسی دانش آموزان واحد گلستان

برنامه کلاسی دانش آموزان واحد پاسداران دخترانه – هفته اول اردیبهشت

برنامه کلاسی دانش آموزان واحد پاسداران دخترانه – هفته دوم اردیبهشت

برنامه کلاسی دانش آموزان واحد پاسداران دخترانه – هفته سوم اردیبهشت

برنامه کلاسی دانش آموزان واحد پاسداران دخترانه – هفته چهارم اردیبهشت

اخبار پیشنهادی