برنامه های میردامادی ها برای امتحانات پایان ترم

دانش آموزان دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی-واحد میرداماد با ۳ برنامه مختلف برای امتحانات نیمسال اول آماده می شوند. برنامه اول، آزمون های هفتگی تشریحی برای خارج کردن دانش آموزان از فضای امتحان تستی آزمون جامع است. میردامادی ها هر هفته در این آزمون ها شرکت می کنند. سوالات آزمون های هفتگی با رویکرد کتاب های درسی طراحی می شود. 

حل نمونه سوالات روزانه در همه درس ها، برنامه دیگر دانش آموزان در آذرماه است. نمونه سوال ها، هم از امتحانات سال های قبل و هم تالیفی دبیران مدرسه هستند. مشاوره های فردی و گروهی آنلاین برنامه سوم دانش آموزان واحد میرداماد برای امتحانات دی ماه است. همه برنامه های میردامادی ها با تکیه بر یادگرفتن نکات موجود در کتاب های درسی، ویژه امتحانات پایان ترم انجام می شود. 

اخبار پیشنهادی