با دِمینگ درس بخوانید!

مطالعه درس، مثل هر فرآیند کاری دیگر به برنامه ریزی احتیاج دارید. چرخه دِمینگ یا PDCA روشی ساده برای ایجاد تحول موثر در فرآیند های کاری – از جمه درس خواندن – است. «PDCA» مخفف چهار کلمه Plan, Do, check, Act است.

دانش آموزان هم می توانند از این چرخه برای تحولات مثبت در روند تحصیل خود استفاده کنید. از مزایای برنامه ریزی به این روش، پویایی برنامه است، به این معنا که برنامه باید مدام تکرار شود و تغییر کند تا به فرد به نتیجه مطلوب برسد. 

چرخه دمینگ چهار مرحله دارد:

برنامه ریزی:  يك برنامه درسی هفتگی بنویسید. هنگام نوشتن برنامه، تمام کلاس های فوق برنامه و زمان هر کدامشان را در نظر داشته باشید تا برنامه واقع بینانه باشد.

اجرا: با توجه به زمان بندی که برای خودتان در نظر  گرفتید، برنامه را به بهترین شکل ممکن اجرا کنید.

بازبینی نتایج: در پایان هر روز،مطالعه خودتان را از نظر کمیت و کیفیت ارزیابی کنید.

اقدام: این مرحله در آخرین روز هفته و قبل از برنامه ریزی برای هفته بعد صورت می گیرد. اگر از نتایج تان در آزمون ها و فعالیت های کلاسی راضی هستید، برنامه را به همان صورت ادامه دهید؛ در غیر این صورت، کمیت و کیفیت برنامه را تغییر دهید. این مرحله اصلاحی را تا رضایت مندی از برنامه ادامه دارد.

اخبار پیشنهادی