اول خوردن صبحانه، دوم شرکت در زنگ اول!

* توجه به جزییات، تفاوت ها را رقم می زند!

پیشرفت تحصیلی به عوامل مختلفی مثل شرکت فعال در کلاس ها، جزوه نویسی خوب، پیش مطالعه درس ها، مرور و حل تمرین و … ارتباط دارد.  همه این موارد اما به داشتن ذهنی آماده، سرحال و بیدار احتیاج دارد! چطور ذهنمان را صبح ها بیدار و سرحال کنیم؟ با خوردن صبحانه!

خوردن صبحانه کامل قبل از زنگ اول کلاس های درسی، میزان دریافت اطلاعات شما را به شدت افزایش می دهد. اگر قبل از زنگ اول صبحانه کامل خورده باشید، مغرتان اطلاعات را مثل زنگ سوم یا چهارم – که کاملا سرحال هستید – دریافت می کند. 

دو دانش آموز را فرض کنید. نفر اول بدون خوردن صبحانه در زنگ اول حاضر می شود و نفر دوم صبحانه کامل صرف می کند. این دو دانش آموز در مدت دوماه یا ۸  هفته، تا قبل از آزمون جامع آذرماه، در ۴۰ زنگ اول شرکت می کنند. در این روند، دانش آموزی که صبحانه کامل صرف می کند قطعا درس ها را بهتر متوجه می شود.

* حامد معصومی مشاور پایه هفتم واحد آبشناسان – گروه فارابی

اخبار پیشنهادی