اعلام برنامه آزمون های دوره اولی ها

برنامه آزمون های میان ترم، تاپ ناچ، پایان ترم و جامع دانش آموزان دبیرستان های دوره اول علامه طباطبایی از آبان ۱۴۰۰ تا اردیبهشت ۱۴۰۱ منتشر شد.

براساس این برنامه آزمون پایانی تاپ ناچ دانش آموزان ۱۱ و ۱۲ آبان ماه برگزار می شود. دوره اولی ها از ۱۹ تا ۲۶ آبان هم در امتحانات میان ترم شرکت می کنند. اولین آزمون جامع دانش آموزان ۱۲ آذرماه برگزار خواهد شد. آزمون میان ترم تاپ ناچ و آزمون شنیداری کتاب درسی ترم اول هم از جمله امتحانات آذرماه است.

در بهمن ماه هم آزمون پایانی تاپ ناچ، آزمون پیشرفت تحصیلی، مرحله اول آزمون نردبام و آزمون جامع دوم برای دانش آموزان برگزار می شود.

برنامه کامل آزمون ها را در این لینک مشاهده کنید.

اخبار پیشنهادی