اعضای شورای دانش آموزی چه کسانی هستند؟

دانش آموزان مدرسه نهم آبان پای صندوق رای رفتند و نمایندگان خود را در شورای دانش آموزی انتخاب کردند. 

شوارهای دانش آموزی نهادی است برای مشارکت بیشتر دانش آموزان در امور مدرسه. به همین منظور هر مدرسه یک شورای دانش آموزی دارد. دانش آموزان دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد فرمانیه، پیش از رأی گیری با روش های مختلف تبلیغی، ایده های خود را برای داشتن مدرسه ای خوب و نحوه مشارکت در فعالیت های مدرسه مطرح کردند. 

پس از رأی گیری، دانش آموزان کوروش کشمیری، کسری تاجیک، پرشان جوانرود، علیرضا مافی، پدرام رنجبر، اشکان عطایی فر و معراج عابد کریمی عضو شورای دانش آموزی واحد فرماینه شدند. 

اخبار پیشنهادی