آشنایی با دستاوردها و برنامه ها، شرکت در آزمون ورودی

دانش آموزان و اولیا متقاضی ثبت نام در پایه هفتم دبیرستان های دوره اول مجتمع علامه طباطبایی، در سومین جلسه توجیهی ثبت نام با دستاوردهای دانش آموزان و مهمترین برنامه های مدارس علامه طباطبایی آشنا شدند.

در بخش اول جلسه توجیهی، دانش آموزان به همراه خانواده هایشان از نمایشگاه دستاوردهای دانش آموزان مدارس علامه طباطبایی بازدید کردند. متقاضیان ثبت نام در غرفه رباتیک نمایشگاه، با فعالیت های علامه ای ها در بخش ساخت ربات های فوتبالیست و جنگجو آشنا شدند و در غرفه زیست پزشکی فعالیت های آزمایشگاهی دانش آموزان را مشاهده کردند. آن ها همچنین در غرفه دبستان های مجتمع علامه طباطبایی، با مهمترین برنامه های آموزشی این مقطع آشنا شدند.

بازدید از مدال ها و افتخارات علامه ای ها در بخش های پژوهشی و آموزشی، مطالعه کتاب های کمک آموزشی دانش آموزان مدارس علامه طباطبایی و آشنایی با کتاب های انتشارات هفت و نیم، از دیگر بخش های جلسه توجیهی بود.

شرکت دانش آموزان در آزمون ورودی و اولیا در جلسه توجیهی، بخش دوم این برنامه بود. دانش آموزان بعد از بازدید از نمایشگاه بر اساس واحدهای انتخابی شان، به کلاس رفتند و به سوالاتی از دروس علوم، ریاضی و هوش پاسخ دادند. اولیا هم در کلاس هایی با حضور مشاوران مدارسی که انتخاب کرده بودند، با رویکردهای آموزشی و فرهنگی مجتمع علامه طباطبایی آشنا شدند.

اخبار پیشنهادی