آبشناسانی ها کارنامه گرفتند

دانش آموزان دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی– واحد آبشناسان امروز، چهارشنبه، به همراه اولیا خود در مدرسه حاضر شدند و کارنامه گرفتند.

علاوه بر توزیع کارنامه، هدایای دانش آموزان با توجه به امتیازات کسب شده به آنها اهدا شد. آبشناسانی‌ها در طول سال تحصیلی در زمینه های آموزشی، پرورشی، پژوهشی و ورزشی با هم به رقابت پرداختند و امتیاز جمع کردند.

برای نفراتی که بیشترین امتیاز را در طول سال تحصیلی جمع آوری کردند اردوی تشویقی در نظر گرفته شده است. المپیاد ورزشی، استخر و مجموعه تفریحی کوروش برنامه این اردوی یک روزه است. اردوی تشویقی در تاریخ شنبه ۱۷ تیر برگزار می شود.

اخبار پیشنهادی