مجتمع فرهنگی آموزشی علامه طباطبایی

خرسندیم که بهترین‌ها ما را انتخاب کرده‌اند

مجتمع فرهنگی آموزشی علامه طباطبایی

آبشناسانی ها کارنامه گرفتند

دانش آموزان دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی– واحد آبشناسان امروز، چهارشنبه، به همراه اولیا خود در مدرسه حاضر شدند و کارنامه گرفتند.

علاوه بر توزیع کارنامه، هدایای دانش آموزان با توجه به امتیازات کسب شده به آنها اهدا شد. آبشناسانی‌ها در طول سال تحصیلی در زمینه های آموزشی، پرورشی، پژوهشی و ورزشی با هم به رقابت پرداختند و امتیاز جمع کردند.

برای نفراتی که بیشترین امتیاز را در طول سال تحصیلی جمع آوری کردند اردوی تشویقی در نظر گرفته شده است. المپیاد ورزشی، استخر و مجموعه تفریحی کوروش برنامه این اردوی یک روزه است. اردوی تشویقی در تاریخ شنبه ۱۷ تیر برگزار می شود.

اخبار پیشنهادی