اردوی شیراز دانش آموزان پایه یازدهم دبیرستان دوره دوم مجتمع علامه طباطبایی – واحد شریعتی برگزار شد.