یکسال از فراق معلم مهربان و مدیر دلسوز پیش دبستان و دبستان علامه طباطبایی – واحد پاسداران گذشت.