مهمانان این قسمت از برنامه تیم رباتیک دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد آبشناسان هستن.