در دومین قسمت از مجموعه برنامه گپ، شهراد شهسوارانی دانش آموز واحد آبشناسان با سه نفر از دانش آموزان مدرسه صحبت کرده که در رشته نانو فعال هستند.