پنجمین قسمت از برنامه ماجراهای گمبی منتشر شد. گمبی در این قسمت از خاطراتش در داستان هری پاتر و جادوگری هایش، قصه های جذابی تعریف می کند