شرکت در برنامه های آموزشی مدرسه علامه طباطبایی، باعث شده که گمبی برای ادامه تحصیلش، یک تصمیم مهم بگیرد! قسمت دوم از فصل دوم قصه های گمبی را ببینید.