گمبی برای شرکت در جشنواره ورزشی مجتمع، برنامه های متنوعی دارد. یکی از این برنامه ها تمرین با توپ در خانه، ساعت ۳ نیمه شب است! قسمت سوم از فصل دوم قصه های گمبی را ببینید.