چهارمین قسمت از مجموعه برنامه «ماجراهای گمبی» منتشر شد.