وقتی گمبی، متن فیلمنامه آقای داستانی درباره اردوهای دانش آموزان علامه ای را دوست ندارد، خودش برای نوشتن و کارگردانی دست به کار می شود! این قسمت، ماجرای گمبیِ کارگردان و نویسنده است!