گمبی با چه روشی در جشنواره های هنری مجتمع، رتبه های برتر کسب کرده است؟ این سوالی است که آقای داستانی به دنبال جواب آن است! ششمین قسمت از فصل دوم قصه های گمبی را در این لینک ببینید.