کنکوری های واحد پاسداران در سال ۱۴۰۰ با چه برنامه هایی موفق به کسب رتبه های برتر شدند؟ در این ویدیو، پاسدارانی ها درباره موفقیت شان صحبت می کنند.