قسمت یازدهم ماجراهای گمبی منتشر شد. در این قسمت گمبی با کمک مشاور پایه هفتم مدرسه، تلاش می کند استعدادهایش در مشاغل مختلف مدرسه را کشف کند!