قسمت ششم از برنامه زنگ استعداد درباره کلاس پزشکی دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد میرداماد است.