در دوازدهمین قسمت از برنامه تیک تاک، مشاور واحد میرداماد درباره قانون پرتاب اول در بسکتبال و ارتباط آن با درس خواندن، با دانش آموزان صحبت می کند.