پایگاه تابستانی دبیرستان های دوره اول علامه طباطبایی با برگزاری آزمون جامع تابستان، ۲۵ و ۲۶ مرداد به پایان رسید.