اولین قسمت از فصل دوم پادکست پیدایش با موضوع «خودشکوفایی» منتشر شد. پیمان آزموده روانشناس واحدهای آبشناسان و فرمانیه در این پادکست توصیه هایی به دانش آموزان دارد.