پادکست پیدایش کاری است از دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی- واحد آبشناسان. در این پادکست سه قسمتی، روانشناس این واحد نکاتی را درباره «موفقیت» بیان می کند.