در دومین قسمت از پادکست پیدایش، روانشناس واحد آبشناسان درباره بخشی از مراحل پنج گانه موفقیت، پیشنهاداتی به دانش آموزان ارائه می کند.