در این قسمت از پادکست پیدایش، با سومین قدم از مراحل «خودشکوفایی» یعنی «سادگی و طبیعی بودن» آشنا می شویم.