دومین قدم از مراحل «خودشکوفایی» پذیرش خود، دیگران و طبیعت است. صحبت های مشاور واحدهای آبشناسان و فرمانیه را در دومین قسمت از پادکست پیدایش بشنوید.