برف می آمد. زمین سفید پوش شده بود. پدران و مادران به همراه فرزندانشان آمده بودند تا مدرسه ای تازه انتخاب کنند. مدرسه ای برای تحصیل در دوره اول متوسطه/ دومین جلسه توجیهی ثبت نام در پایه هفتم.