در کلاس هنرهای آوایی دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد گلستان، دانش آموزان چه مهارتهایی یاد می گیرند؟ قسمت دوازدهم زنگ استعداد را ببینید.